સાંપ …

ક્યાંય સાંપ નથી આવ્યો કે આપણે સાંપ પકડવામાં મહારત નથી આવી… આ તો પતિ પત્ની વચ્ચે ની વાતચીત છે. એનો ફોટો મુકું છું.

ઓફિસ ની એક બેબલી, “પર સર યે સાંપ કોન ભેજતા હૈ?” …

Advertisements