ભાણી બા ની કવિતા

આ કવિતા મારી ભાણી એ લખી છે. આ પહેલી કે છેલ્લી કવિતા નથી પણ ઘણા મુશ્કેલ સમયમાં લખેલી કવિતા છે.

૧૦ વર્ષ પછી એ શું કરતી હશે અને કયું કાર્યક્ષેત્ર પસંદ કર્યું હશે ખબર નહીં, પણ આવી જ સુંદર કવિતાઓ લખતી રહે એવી ઈચ્છા !

એક યાદગાર ફોટો

આ તસવીર મનીષાબેન ના લગ્ન વખતની છે, ચોક્કસ વર્ષ યાદ નથી પણ ૧૯૯૬ થી ૧૯૯૮ વચ્ચેની હશે.

આજના કરતા એ વખતે થોડો વઘારે સારો દેખાતો હતો.

ફોટો મુકવાનું કારણ એ છે કે ભવિષ્યમાં સામર્થ્ય એના ફોટા સાથે તુલના કરી શકે અને સમાનતા શોધી શકે 😀

નોંધ: આ લાલ ટીશર્ટ મારુ ટ્રેર્ડમાર્ક હતું