એક યાદગાર ફોટો

આ તસવીર મનીષાબેન ના લગ્ન વખતની છે, ચોક્કસ વર્ષ યાદ નથી પણ ૧૯૯૬ થી ૧૯૯૮ વચ્ચેની હશે.

આજના કરતા એ વખતે થોડો વઘારે સારો દેખાતો હતો.

ફોટો મુકવાનું કારણ એ છે કે ભવિષ્યમાં સામર્થ્ય એના ફોટા સાથે તુલના કરી શકે અને સમાનતા શોધી શકે 😀

નોંધ: આ લાલ ટીશર્ટ મારુ ટ્રેર્ડમાર્ક હતું