ડેન્જર ડેન્જર ફોન

2 દિવસ થી ડેન્જર ડેન્જર ફોન નથી આવી રહ્યા, હું વિચારમાં હતો.

અને સવારે જ સસરાએ ફોન કર્યો (અહી સસરાના ફોન ને ડેન્જરના ગણશો) કે  ટીના નો ફોન અમારે ત્યાં પડ્યો છે એ લઈને હું આવું છું તમારી ઓફીશે 🙂 ( હું મનમાં બોલ્યો રાખોને ત્યાં જ 2-4 દિવસ)

 

નોંધ:
ટીના મારો બ્લોગ વાંચે છે. જોઈએ આ પોસ્ટ ક્યારે વંચાય છે 🙂
Advertisements