કાતિલ ઠોકાઠોક – 1

Who are we?
Humans

What do we want?
Pollution free country.

What do we do for that?
Hit like on ‘Say no to plastic’ page.

 

 

*કાતિલ ઠોકાઠોક = નેટ પર થી ખૂણા માંથી મળેલી વાક્યરચનાઓ. જે કદાચ તમને વિચારતા કરી દે.

 

Advertisements