એક અચાનક નીકળેલો વિચાર

મરવું સહેલું છે, અઘરું તો જીવવું છે.

Advertisements