રાજીનામું

ઘણીવાર કર્મચારી રાજીનામું આપીને ખુશ થતો હોય છે કે છૂટ્યો આ કંપની થી 🙂
પણ એને ખબર નથી હોતી કે જે દિવસે એણે રાજીનામું મુક્યું હતું, બોસે ગ્રાન્ડ પાર્ટી કરી હતી 🙂 🙂 🙂
કર્મચારી – 0 & બોસ – 1
Advertisements