​સામર્થ્યનું વિશ-લિસ્ટ

સામર્થ્યનું વિશ-લિસ્ટ

  • એક ડોગી – હા, સામર્થ્યને કુતરા પાળવા ગમે છે. એનું પ્રિય કૂતરું જર્મન શેપર્ડ છે.
  • એક ઇગલ – ખબર નહિ પણ એને સમડી (ઇગલ) બહુ ગમે છે.
  • આઈફોન એક્સ – હા ભાઈ હવે એને તો એના લેવલનો જ ફોન ગમે ને.
  • ક્રોનોગ્રાફ કાંડા ઘડિયાળ – એક ઘડિયાળ માં અંદર 3-4 ઘડિયાળ હોય એ

 

10 વર્ષ પૂર્ણ કરી 11 માં ​વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ :)

આજે આપણા સામર્થ્યને 10 વર્ષ પૂર્ણ થયા અને 11 વર્ષમાં પ્રવેશ થયો …

 

 

આ શુભ પ્રસંગે સામર્થ્યની થોડી તસવીરો એને મળેલી ભેંટ સાથે 🙂