વસ્ત્રાપુર તળાવ

આજે અમે સુઝાન માટે પર્સ લેવા ગયા હતા ને અનાયાસે વસ્ત્રાપુર તળાવ પહોચી ગયા.
કોકું ને તો બવ મજા આવી ગઈ. એને ટ્રેન કે કપ-રકાબી ની રાઈડ માંથી ઉતરવું જ નહોતું.  કેમ કરી ને એને સમજાવ્યો. એને તો ટ્રેન નું એટલું દુખ લાગ્યું કે એને પાણી પૂરી બી ના ખાધી.

ચાલો થોડા ફોટા ચડાવા દો.

vastrapur-lake-visit
vastrapur-lake-visit

ટ્રેન માં કોકું જોડે ટીઆ, પાપા, ૨ માસી અને માસા હતા.

Advertisements