લગ્નગાંઠ

આજ થી 11 વર્ષ પહેલા આજના દિવસે અમારા (મારા અને ટીનાના) લગ્ન થયા હતા 🙂

11 વર્ષ માં આવેલું પરિવર્તન …​ ટીનાની સુંદરતામાં વધારો થતો જાય છે અને મારા શરીરમાં.

 

લગ્નના દિવસે
લગ્નના દિવસે

 

11 વર્ષ પછી
11 વર્ષ પછી

 

લગ્નના દિવસે
લગ્નના દિવસે

 

11 વર્ષ પછી
11 વર્ષ પછી