મને ગમતા ગીતો

મને ગમતા ગીતો નો એક સંગ્રહ છે. આમાં પહેલું ગીત એ વધારે ગમે છે એવું નથી. બધા જ ગીતો મને એક સરખા જ ગમે છે. 

( 07-May-2012)

 ( 25-May-2012)

3 thoughts on “મને ગમતા ગીતો

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s