અનામત

સરકારશ્રી પાટીદારો ને પછી અનામત આપે. પહેલા બૈરાઓ, ડોહાઓ અને બુલેટવાળાઓને અલગ થી રોડ બનાવી આપે તો સારું … નોંધ: — મહેરબાની કરીને કોઈ મહિલા-મોર્ચા વાળાએ મેથી મારવી નહિ. અમને મેથી પસંદ નથી 🙂 — કોઈ બેહેનોને ખોટું લાગ્યું હોય તો માફ કરજો, આ તમારી જ બીજી બહેનોના બેફામ ડ્રાયવીંગએ મને આ લખવા મજબુર કર્યો […]