કાગડા બધે કાળા

કાગડા બધે કાળા.. આવી એક કહેવત છે.

 
પણ હું કહીશ કાગડી બધે કાળી.
કાલે અચાનક જ એક મિત્રને  ફોન કર્યો અને એ ભાઈ એમના કરમની કઠનાઈઓ મને કહેવા લાગ્યા :(. 
જાણીને બહુ દુખ થયું પણ શું કરું મારા હાથ માં કશું નતું
 
પણ  પછી થયું કે ભગવાન સારા માણસો ને કેમ આવું કરતો હશે?
Advertisements

એક કહેવત (મારી પોતાની)

એક કહેવત (મારી પોતાની)

If everything is going smooth then it must be a TV Show !

પ્રથમ પ્રથમ ઇનામ

કાલે કોકુંને આ વર્ષનું  પ્રથમ પ્રથમ ઇનામ મળ્યું. (ભૂલ માં પ્રથમ શબ્દ ૨ વાર નથી લખાયો 🙂 )

આ વર્ષ ની સ્કુલની હરીફાઈઓ ચાલુ થઇ છે અને વરસાદની  ઋતુની હરીફાઈમાં કોકું પ્રથમ આવ્યો છે.
KUDOS to  ટીઆ !