કોકું ના ફોટા

રજનીકાંત એસએમએસ

 

આજે બેસી ને સેલ ફોને માં INBOX ખાલી કરતો હતો. મારા મિત્રો એ મોકલેલા RAJNI મેસેજ ને ડીલીટ કરતો હતો. થયું કે લાવ ને ડીલીટ કરું એ પહેલા અહી લખી દઉં.

 • Rajnikant’s email address: gmail@rajnikant.com
 • Rajnikant’s next movie is called Twitter n he plays all the 140 characters.
 • Rajinikant has counted to infinity, twice.
 • Rajinikant never wet his bed as a child. The bed wet itself in fear.
 • There are no weapons of mass destruction in Iraq. Rajinikant lives in Chennai.
 • Rajinikant knows Victoria’s secret.
 • Water boils faster when Rajinikant stares at it.
 • Rajinikant kills two stones with one bird.
 • Google won’t find Rajinikant because you don’t find Rajinikant; Rajinikant finds you.
 • If you spell ‘Rajanikant’ wrong on Google it doesn’t say, “Did you mean Rajinikant?” It simply replies, “Run while you still have the chance.”
 • Rajinikant can play the violin with a piano.
 • Rajnikant once wrote a cheque, the bank bounced!
 • Rajinikant once ordered a plate of idli in McDonald’s, and got it.
 • If Rajnikant was born 100 years earlier, British would have fought to get independence from India.
 • Rajinikant can speak Braille.
 • When Rajnikant logs on to facebook.com, facebook updates its status message!
 • Rajnikant ate the bite from the apple logo.
 • Rajinikant grinds his coffee with his teeth and boils the water with his own rage.
 • Rajinikant once ate an entire bottle of sleeping pills. They made him blink.
 • Rajinikant doesn’t wear a watch. He decides what time it is.
 • Rajinikant knows what women really want.
 • Rajni can strangle you with a cordless phone!
 • Rajinikant doesn’t need a visa to travel abroad, he just jumps from the tallest building in Chennai and holds himself in the air while the earth rotates.
 • Rajinikant can slam a revolving door.
 • There is no such thing as global warming. Rajinikant was feeling cold, so brought the sun closer to heat the earth up.
 • When Rajinikant does push-ups, he isn’t lifting himself up. He is pushing the earth down.
 • Rajinikant gave Mona Lisa that smile.
 • Rajinikant can judge a book by it’s cover.
 • Rajinikant can delete the Recycle Bin.
 • Rajnikant can divide by zero.
 • Rajinikant can answer a missed call.
 • Rajinikant once got into a fight with a VCR player. Now it plays DVDs.
 • Rajinikant can make onions cry.

 

તમારા સેલ ફોન નું વોલ પેપર શું છે ?

આ કોઈ તમારું ભવિષ્ય કે તમારું વ્યક્તિત્વ બતાવાનો પ્રયાસ નથી. આ પોસ્ટ આગળ વાચતા પહેલા જોઈ લો કે તમારા સેલ ફોન નું વોલ પેપર શું છે ? જો એક થી વધારે સેલ ફોન હોય તો એ બધા જોઈ લો. કોઈ ના પણ મોબાઈલ ફોન ને જોઈએ તો એના મોબાઈલ ફોન માં નીચે મુજબ ના વોલ પેપર જોવા મળશે.

 1. હીરો / હિરોઈન
 2. ભગવાન
 3. પતિ / પત્ની
 4. બાળક ( અપરણિત હશે તો મોટા ભાઈ કે બહેન ના બાળક )
 5. બાઈક / કાર
 6. માં – બાપ
 7. બીજું કંઈ પણ
 8. કશું જ નહિ (આવા પણ હોય છે, જે ને પૈસા કમાવામાં થી ટાઈમ જ નથી મળતો કે એના મોબાઈલ પર કશું સેટ કરે)

આમાં થી તમને ૬ નંબર વાળા ફોટા રાખવા વાળા બહુ જ ઓછા મળશે. હવે કોમેન્ટ માં લખજો તમારે કયા નંબર નું વોલ પેપર છે. બહુ જ અજુગતી વાત છે, પણ તમે ૧૦૦ માંથી ૨-૫ માણસ મળશે જેના મોબાઈલ માં માં કે બાપ ના ફોટા નું વોલ પેપર હશે.
મારી ઓફીસ માં એક હેમલ ભાઈ છે. મારા સારા મિત્ર છે. દિવસભર અમે કામ ની સાથે ઘણી ગમ્મત પણ કરીએ. એમના મોબાઈલ ફોન માં એમના મમ્મી નો ફોટો છે. જોઇને ઘણું અચરજ થયું ને ખુબ જ સારું લાગ્યું.

 

 

Joke Of the Day

Once Rajni farted and some particles came out of his A#%^&.

Now those particles are well packed and sold in the market for Rs. 6/- and it is called “Rajni Gandha”

Love you Rajni 😛