મધર્સ ડે

કામ પર લાગ્યો છું ત્યારથી મમ્મી-પપ્પા જોડે સમય ગાળવાનો વખત બહુ આવતો નથી.

મમ્મી તો ટીવી અને બીજી બે-ચાર ડોસીઓ જોડે વાતો કરી સમય પસાર કરી લેતી હોય છે.

આજે પણ એવું જ છે કે મમ્મી-પપ્પા થી દુર છું.

પણ ફોન કરીને વાત કરી, તો સારું લાગ્યું.

મા વિશે કહેવા માટે તો શબ્દો નથી, એક પોસ્ટ મુકું છું.