એક જુનું ગીત 

ઘણા દિવસો મહિનાઓ પછી મારો LG chocolate પાછો વાપરવાનું ચાલુ કર્યું છે. આજે એમાં ગીતો સાંભળતો ઓફીસ આવ્યો. એક જુનું ગીત બહુ દિવસે સાંભળ્યું 🙂
આ ગીત ગમવાનું એક કારણ પણ છે – એમાં વાગતું ગીટાર.  જીવન માં ક્યારેક એને પણ સીખવામાં આવશે અને નવરાશ ની પળો માં વગાડવામાં આવશે 🙂
Advertisements