રજનીકાંત એસએમએસ

 

આજે બેસી ને સેલ ફોને માં INBOX ખાલી કરતો હતો. મારા મિત્રો એ મોકલેલા RAJNI મેસેજ ને ડીલીટ કરતો હતો. થયું કે લાવ ને ડીલીટ કરું એ પહેલા અહી લખી દઉં.

 • Rajnikant’s email address: gmail@rajnikant.com
 • Rajnikant’s next movie is called Twitter n he plays all the 140 characters.
 • Rajinikant has counted to infinity, twice.
 • Rajinikant never wet his bed as a child. The bed wet itself in fear.
 • There are no weapons of mass destruction in Iraq. Rajinikant lives in Chennai.
 • Rajinikant knows Victoria’s secret.
 • Water boils faster when Rajinikant stares at it.
 • Rajinikant kills two stones with one bird.
 • Google won’t find Rajinikant because you don’t find Rajinikant; Rajinikant finds you.
 • If you spell ‘Rajanikant’ wrong on Google it doesn’t say, “Did you mean Rajinikant?” It simply replies, “Run while you still have the chance.”
 • Rajinikant can play the violin with a piano.
 • Rajnikant once wrote a cheque, the bank bounced!
 • Rajinikant once ordered a plate of idli in McDonald’s, and got it.
 • If Rajnikant was born 100 years earlier, British would have fought to get independence from India.
 • Rajinikant can speak Braille.
 • When Rajnikant logs on to facebook.com, facebook updates its status message!
 • Rajnikant ate the bite from the apple logo.
 • Rajinikant grinds his coffee with his teeth and boils the water with his own rage.
 • Rajinikant once ate an entire bottle of sleeping pills. They made him blink.
 • Rajinikant doesn’t wear a watch. He decides what time it is.
 • Rajinikant knows what women really want.
 • Rajni can strangle you with a cordless phone!
 • Rajinikant doesn’t need a visa to travel abroad, he just jumps from the tallest building in Chennai and holds himself in the air while the earth rotates.
 • Rajinikant can slam a revolving door.
 • There is no such thing as global warming. Rajinikant was feeling cold, so brought the sun closer to heat the earth up.
 • When Rajinikant does push-ups, he isn’t lifting himself up. He is pushing the earth down.
 • Rajinikant gave Mona Lisa that smile.
 • Rajinikant can judge a book by it’s cover.
 • Rajinikant can delete the Recycle Bin.
 • Rajnikant can divide by zero.
 • Rajinikant can answer a missed call.
 • Rajinikant once got into a fight with a VCR player. Now it plays DVDs.
 • Rajinikant can make onions cry.

 

Advertisements

5 thoughts on “રજનીકાંત એસએમએસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s