કોકુ ની પહેલી પોસ્ટ

આજે હું જરાક કામ માટે કોમ્પ્યુટર ચાલુ રાખી ને ગયો ને કોકુ એ મારી જગ્યા એ બેસી ને આ પોસ્ટ નોટપેડ માં લખી નાખી.

.      5555556666666

66666666666666

6666666661100d0010g0

0gggggggggty

ttttttttttttttt01y0 06.67 7076007060. 000000007777777

777777777777

777777777777

777 06766766666666666666666666

6666666666666666

6666666666666666

66666666666666666666666

666666666666666666666666666

66667.6767..7

77777777.

0x.ddd0r r……e0 ..rrrrrrr00.0020.000.000000dre
d

rdkj /i/k  ?UI //u/ui/I hj
v
bh  v678

g
h

2r5111w123.z0sqqq2qq

qqqqqqqqqqwqqqq3q 1

w11  22222222222222222111111

111111114140440r0r 0b00h 0.u 0 2 7  5  86888888888000007857578 684 7452
v


76660006C666666666666666666666666666666666666666666.6
.7.
0……0
DR6
R .6.
.6.

i23333                 iiiii   i07 .1000000000dsssdd0dds5s0.s616l666

0666666066

v gh y 3.t2 5454y10000000000000000000000000000

00000000000001 0d000000000000aaaa

aaaaaass0s000000000000

0000000000000000000000000000

0000000000000000000aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeeeeeeee

ewwweeeeww0 0e0w0ew000….

…..0…………….1j18jyut 8564 cc iiire5         09
\12HH      yty6p
5 5
5x
4
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
m23nmb333333333332bv2
m2v25ui
.897f6h                  g3 h6yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
yy667        67 633
41111ds1d3 xcx033w5645 5i5566545x4z4zs4ssssssss44
uy00t700000000000000

000000000000000000000000…  0uu……………u  .0000000000000000000000u 8i01…

,kllllll0 oiu0018 aaa..0
kki.0ii0 ii0ii00kl0l     o oll0l00l.l .
i

Advertisements

4 thoughts on “કોકુ ની પહેલી પોસ્ટ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s