અનુરાગ ને ગમતા ને અનુરાગ એ બનાવેલા સુવાક્યો નો સંગ્રહ

words of wisdom idiot

  1. Don’t love him/her because he/she loves you, but love him/her because you love him/her. – Anurag Rathod

  2. I am bad when i am in company of bad people, but i am good when i am in company of good people.- Anurag Rathod

  3. Never under estimate the power of STUPID PEOPLE in Large group. – Anurag’s T-shirt

  4. A bad boy can be a good boy for a very good girl. – Some site

  5. It is absurd to divide girls into beautiful and ugly. Girls are neither good nor very good. – Anurag Rathod

  6. There are 2 types of men in this world. (1) Flirt, (2) No girl replied him for a date. – Anurag Rathod

  7. There are 2 types of girls in this world. (1) Girl with bad character , (2) Your girlfriend. – Anurag Rathod

  8. There are 2 types of girls in this world. (1) Girl with bad character , (2) Her dad did not allow to go to party. – Anurag Rathod

  9. We should think about this planet, we must think of earning carbon credits. Give me a minute, let me fag. – Anurag Rathod

  10. બધા ને મહાન બનવું હોય છે, પણ મહાન બનવા માટે મરવું પડે છે. બીજા શબ્દો માં, બધાને સ્વર્ગ માં જવું છે પણ મરવું કોઈને નથી. – Anurag Rathod

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s